Rättegång i högsta domstolen

Hösta domstolen är en prejudikatsdomstol, och anförande av besvär till högsta domstolen kräver i regel ett besvärstillstånd. Prejudikat meddelas i frågor på vilka lagen inte ger något klart svar. Prejudikaten ger vägledning om hur lagen ska tolkas och säkerställer att lagen tolkas på samma sätt av alla domstolar i landet.

När ändring söks i ett ärende där ett besvärstillstånd krävs för att anföra besvär beslutar högsta domstolen först huruvida den sökande ska beviljas besvärstillstånd. Högsta domstolen åtar sig också ett mål för behandling, om besvärstillstånd beviljas. Om avslag ges på ansökan om besvärstillstånd, lämnas behandlingen av målet därhän, och en dom som meddelats av en lägre domstol förblir i kraft.

Beslut om beviljande av besvärstillstånd fattas i allmänhet i en sammansättning med två medlemmar utifrån föredragandens beredning och beslutsförslag. Ett mål, dvs. de yrkanden som lagts fram i ett besvär, avgörs vanligtvis i en sammansättning som består av fem medlemmar. Högsta domstolen meddelar också sitt avgörande i ett mål på föredragande, vilket innebär att föredraganden bereder målet och för sin del ansvarar för avgörandet.

Varje år får högsta domstolen närmare 2 000 ansökningar om besvärstillstånd. Besvärstillstånd beviljas för mindre än 10 procent av ansökningarna.

I högsta domstolen avgörs ärenden i allmänhet på grundval av skriftligt material. Högsta domstolen kan dock hålla muntlig förhandling , där man kan höra parter, vittnen och sakkunniga samt ta emot andra utredningar. Muntliga förhandlingar är i regel öppna för allmänheten.

Publicerad 24.8.2022