Suullinen käsittely

Asiat ratkaistaan korkeimmassa oikeudessa yleensä kirjallisen aineiston perusteella. Korkein oikeus voi kuitenkin toimittaa suullisia käsittelyjä, joissa kuullaan asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita henkilökohtaisesti. Suulliset käsittelyt ovat yleensä myös yleisölle avoimia. Korkein oikeus voi pitää myös katselmuksen, esimerkiksi tutustumalla oikeudenkäynnin kohteena olevaan paikkaan.

Suullisen käsittelyn toteuttamismuodot

Korkeimman oikeuden asemasta ennakkopäätöstuomioistuimena seuraa, että korkeimmassa oikeudessa toimitettavan suullisen käsittelyn tavoitteet, laajuus ja toimittamistapa ovat usein erilaisia kuin alemmissa oikeuksissa toimitettavissa pääkäsittelyissä.

Korkeimman oikeuden suullinen käsittely voidaan toimittaa hovioikeuden pääkäsittelyä suppeammin ja asian kirjallista käsittelyä täydentävänä esimerkiksi

  • tietyn oikeuskysymyksen käsittelemiseksi suullista todistelua lainkaan vastaanottamatta tai
  • hovioikeudessa esitetyn suullisen todistelun vastaanottamiseksi vain tietyiltä osin (esimerkiksi tietty todistusteema).

Korkeimman oikeuden suullinen käsittely voidaan toimittaa myös samassa laajuudessa kuin hovioikeuden pääkäsittely ja asiaan liittyvä henkilötodistelu voidaan ottaa vastaan tarvittaessa kokonaisuudessaan.

Valmistelu

Suullisen käsittelyn tavoitteiden toteutumiseksi ja käsittelyn sujuvuuden varmistamiseksi on usein tarpeen toimittaa suullista käsittelyä edeltävä valmistelu. Valmistelun keskeisenä tavoitteena on määritellä suullisen käsittelyn rajat ja yksilöidä siellä käsiteltävät oikeus- ja tosiasiakysymykset. Suullisessa käsittelyssä vastaanotettavan todistelun kartoittamiseksi valmistelussa voidaan selvittää asianosaisten näkemykset sen suhteen, mistä näyttöön liittyvistä kysymyksistä asianosaiset ovat eri mieltä ja minkä henkilötodistelun ja todistusteemojen vastaanottaminen korkeimmassa oikeudessa toimitettavassa suullisessa käsittelyssä on tarpeellista.

Valmistelu toimitetaan kirjallisesti taikka suullisesti valmisteluistunnossa. Valmisteluistunnon pöytäkirja ja valmistelun tuloksena mahdollisesti laadittu yhteenveto kysymyksistä, joihin suullisessa käsittelyssä keskitytään, toimitetaan asianosaisille viipymättä valmisteluistunnon jälkeen.

Ratkaisun perusteena oleva oikeudenkäyntiaineisto

Asia, jossa toimitetaan suullinen käsittely, ratkaistaan asiassa kertyneen kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston ja suullisessa käsittelyssä esitetyn aineiston perusteella. Asianosaisten ei siten suullisessa käsittelyssä tarvitse erikseen nimetä ja luetteloida asiassa jo kertynyttä laillista oikeudenkäyntiaineistoa.

Välittömyyden toteutumiseksi asianosaiset eivät suullisessa käsittelyssä saa pääsääntöisesti jättää eivätkä lukea oikeudenkäyntikirjelmiä.

Käsittelyn kulkua koskevia seikkoja

Käsittelyn aluksi puheenjohtaja tai esittelijä tekee tarvittaessa selkoa alempien oikeuksien ratkaisuista sekä asianosaisten vaatimuksista korkeimmassa oikeudessa. Tämän jälkeen asianosaiset saavat puheenvuoron ja käsittely jatkuu etukäteen laaditun käsittelysuunnitelman mukaisesti.

Suullista käsittelyä varten tehdään tarvittaessa ohjeellinen ajankäyttösuunnitelma, jossa asianosaisten puheenvuorojen ja todistelun kestoa voidaan tarvittaessa rajoittaa ja josta annetaan tieto asianosaisille ennen suullista käsittelyä.

Asiamiesten tulee esittää eritellyt laskunsa suullisen käsittelyn päätteeksi.

Asiassa kuultavien todistajien ja asian selvittämiseksi henkilökohtaisesti saapuville velvoitetun asianomistajan, jotka vaativat korvausta todistelukustannuksistaan valtion varoista, on ennen kuulemistaan täytettävä odotushuoneesta saatava lomake, johon yksilöidään matka- ja toimeentulokustannukset sekä taloudellinen menetys.

Korkein oikeus julistaa suullisen käsittelyn päätteeksi välipäätöksen, jossa lausutaan mm. todistajille maksettavista palkkioista ja ilmoitetaan korkeimman oikeuden ratkaisun antamisesta myöhemmin.

Yleisöllä on oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta annetussa tai muussa laissa ole toisin säädetty. Kuvaaminen tai äänittäminen edellyttää puheenjohtajan lupaa.

Suullinen käsittely äänitetään joko kokonaisuudessaan tai tarpeellisilta osin. Äänitteitä ei pääsääntöisesti pureta.

Korkeimman oikeuden suulliset käsittelyt järjestetään yleensä korkeimman oikeuden oikeussalissa Helsingissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 3. Korkein oikeus voi myös toimittaa istuntoja muualla.

Yhteyshenkilönä suulliseen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä on asian esittelijä.

Julkaistu 24.8.2022