Korkein oikeus pyytää neuvoa-antavaa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta aikuisadoptiota koskevassa asiassa

Korkein oikeus (KKO) on päättänyt pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa asiassa, jossa on kysymys täysi-ikäisen lapsen biologisen äidin oikeudesta hakea muutosta adoption vahvistamista koskevaan käräjäoikeuden päätökseen. Neuvoa-antavaa lausuntoa pyydetään erityisesti siitä, mikä merkitys biologisen äidin yksityisyyden suojalla on asiassa ja minkälaisia vaatimuksia ihmisoikeussopimuksessa turvatut oikeudet asettavat adoptiota koskevalle oikeudenkäyntimenettelylle.

Elokuussa 2018 voimaan tulleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan korkein oikeus voi vireillä olevaan asiaan liittyen pyytää ihmisoikeustuomioistuinta antamaan neuvoa-antavia lausuntoja yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien tulkintaan tai soveltamiseen liittyvistä periaatekysymyksistä.

Nyt tehty pyyntö on ensimmäinen Suomen tekemä neuvoa-antavaa lausuntoa koskeva pyyntö.

Aikuisadoptiota koskevan asian käsittelyä lykätään korkeimmassa oikeudessa. Saatuaan neuvoa-antavan lausunnon korkein antaa asiassa päätöksen.


Lisätiedot: Esittelijäneuvos Paula Jutila, paula.jutila(at)oikeus.fi, p. 02956 40047

Korkeimman oikeuden asiaa S2020/5 koskeva lausuntopyyntö

Julkaistu 3.10.2022