Vastavalt Soome Konstitutsioonile kasutab ülemkohus kõige kõrgemat kohtuvõimu õigusasjades.

Ülemkohtu tähtsaimaks ülesandeks on pretsedentide loomine. Pretsedentidega suunatakse muud seaduste rakendamist. Ringkonnakohtute, maakohtute ja mõnede alamkohtute, kindlustuskohtu ja turukohtu lahendeid on võimalik edasi kaevata ülemkohtusse, kui ülemkohus annab vastava menetlusloa.

Ülemkohus võib tühistada kohtuasutuste lõplikke ehk jõustunud kohtuotsuseid kohtumenetlusseaduse 31. peatükis märgitud alustel. Ülemkohus menetleb mõningaid kohtumenetluse vigade kohta tehtud kassatsioonkaebusi. Ülemkohus võib mõnedel juhtudel ennistada asjaosalisele ületatud tähtaja.

Ülemkohus teeb esildisi Vabariigi Presidendile armuandmise küsimustes ning justiitsministeeriumile kurjategijate välismaale väljaandmise küsimustes.

Ülemkohus võib teha esildisi erinevas menetlusstaadiumis olevate seaduseelnõude kohta. Vabariigi President võib paluda ülemkohtult esildist parlamendi poolt vastuvõetud seaduste ning Ahvenamaa maakogu poolt vastuvõetud maakonnaseaduste kohta enne seda, kui ta need kinnitab. Ülemkohus võib ka omal algatusel esitada Vabariigi Valitsusele seaduse sätestamist või muutmist.