Högsta domstolen är en prejudikatdomstol. Prejudikat ges i frågor där lagen inte ger ett klart svar. Prejudikaten ger rättsregler för motsvarande tvister i framtiden och man strävar till att med prejudikaten säkerställa att domstolar i hela landet tolkar lagen på samma sätt.

Prejudikat

6.7.2017
Fastighetsbildningslagen - Tillandning - Förutsättningar för inlösen
Markanvändnings- och bygglagen - Generalplan