Högsta domstolen

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Hovrätternas avgöranden, sådana avgöranden som tingsrätterna har gett i egenskap av jorddomstolar och vissa av marknadsdomstolens och försäkringsdomstolens avgöranden kan överklagas hos högsta domstolen. För att besvären ska prövas krävs att högsta domstolen beviljar besvärstillstånd till den som söker ändring.

I mål av prejudikatskaraktär kan redan tingsrättens avgöranden överklagas direkt hos högsta domstolen. Också i detta fall krävs att högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Avgöranden som hovrätten meddelat som första rättsinstans kan i allmänhet överklagas hos högsta domstolen utan besvärstillstånd.

Högsta domstolen avgör också ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande. Högsta domstolen kan återbryta eller undanröja slutliga, dvs. lagakraftvunna avgöranden av domstolarna på de grunder som nämns i 31 kap. rättegångsbalken. Högsta domstolen kan återställa utsatt tid (s.k. fatalietid) som en part har försuttit.

Högsta domstolen ger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden samt till justitieministeriet i ärenden som gäller utlämning av brottslingar till utlandet. Högsta domstolen ger på begäran utlåtanden till republikens president om lagar som riksdagen har antagit samt utlåtanden om landskapslagar som Ålands lagting antagit. Högsta domstolen kan också på eget initiativ lägga fram förslag för statsrådet om lagar som borde stiftas eller ändras. Högsta domstolen kan också ge utlåtanden om lagförslag.

Högsta domstolens årliga verksamhetsutgifter är cirka 8,7 miljoner euro. Bestämmelser om högsta domstolens uppgifter finns huvudsakligen i Finlands grundlag (finlex.fi), lagen om högsta domstolen (finlex.fi) och rättegångsbalken (finlex.fi). Högsta domstolen har även fastställt en arbetsordning för sig (finlex.fi).


Mer information om högsta domstolens verksamhet hittar du i vår årsberättelse .

Publicerad 17.12.2018