HD:2021:42

Svaranden anförde hos hovrätten besvär över en brottsofferavgift som tingsrätten hade påfört. Hovrätten ansåg att det enligt 5 § lagen om brottsofferavgift inte var möjligt att söka ändring i brottsofferavgiften, eftersom ändringssökanden inte också hade sökt ändring i huvudsaken. Hovrätten avvisade därför besvären.

Högsta domstolen ansåg att svaranden hade rätt att söka ändring särskilt i den brottsofferavgift som påförts henne på oriktiga grunder och tillämpade med stöd av 106 § grundlagen inte den bestämmelse i lagen om brottsofferavgift som begränsade ändringssökandet.

GL 21 § 2 mom
GL 22 §
GL 106 §
L om brottsofferavgift 2 §
L om brottsofferavgift 5 §