HD:2020:56

Brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
Ändringssökande - Besvärstillstånd

Diarienummer: R2018/670
Liggare: 1092
Givet: 9.7.2020 ECLI:FI:KKO:2020:56

A hade haft kakor innehållande 400 gram syntetisk hasch (AB-CHMINACA) under sin skjorta när polisen hade visiterat henne på en bensinstations gårdsplan. Hovrätten hade förkastat det primära åtalet för olaga befattningstagande med infört gods och dömt A enligt det sekundära åtalet för brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, eftersom A hade lagrat ämnet i fråga.

A hade meddelats begränsat besvärstillstånd som gällde frågan om A:s förfarande skulle anses innebära lagring av ett för konsumentmarknaden förbjudet psykoaktivt ämne. Av de skäl som framgår av avgörandet ansåg Högsta domstolen att A:s förfarande inte hade inneburit sådan lagring som avses i straffbestämmelsen i fråga. Därför förkastades åtalet för brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen.

Det primära yrkandet på straff för olaga befattningstagande med infört gods som åklagaren framfört i sitt bemötande till Högsta domstolen med anledning av A:s besvär avvisades, eftersom yrkandet inte gällde den fråga för vilken besvärstillstånd hade meddelats.

SL 44 kap 5 a §
RB 30 kap 3 § 2 mom 2 punkten

 
Publicerad 9.7.2020