HD:2020:52

Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Delaktighet i brott - Medhjälp

Diarienummer: R2019/472
Liggare: 1017
Givet: 26.6.2020 ECLI:FI:KKO:2020:52

A och B hade haft bestämmande inflytande i ett bolag som hade låtit utföra byggnadsstädning på entreprenad. Som avtalsparter hade bolaget haft flera tidsmässigt på varandra följande underleverantörsbolag och bolaget hade betalat räkningar utfärdade i deras namn. Hovrätten hade ansett att entreprenadverksamheten inte hade utgjort underleverantörsbolagens näringsverksamhet utan att fråga hade varit om näringsverksamhet som hade bedrivits av X när han hade deltagit i förmedlingen av arbetskraft. X hade dömts för grovt skattebedrägeri eftersom han hade underlåtit att fullgöra sina för beskattningen föreskrivna skyldigheter.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som närmare framgår av avgörandet att A:s och B:s förfarande tidsmässigt hade samband med huvudgärningen och hade främjat huvudgärningen samt ökat möjligheten att begå den. Därför kunde A:s och B:s förfarande bedömas som medhjälp till det grova skattebedrägeri som hade tillräknats X.

 
Publicerad 26.6.2020