HD:2020:51

Åtal - Åtalsbundenhet
Förskingring

Diarienummer: R2018/654
Liggare: 1013
Givet: 25.6.2020 ECLI:FI:KKO:2020:51

Åklagaren hade yrkat att A skulle straffas för förskingring, eftersom A olovligen hade tillägnat sig penningmedel som hon hade i sin besittning genom att för egna syften använda B:s penningmedel som fanns på hennes konto. Hovrätten ansåg att penningmedlen på A:s konto civilrättsligt hade övergått i A:s ägo och tillräknade A förskingring på den grunden att A hade låtit bli att redovisa penningmedlens värde för B. Fråga om åtalsbundenhet.

BRL 11 kap 3 §
SL 28 kap 4 §

 
Publicerad 25.6.2020