HD:2020:50

Säkringsåtgärd - Interimistisk säkringsåtgärd
Arbetsstrid - Blockad

Diarienummer: S2019/103
Liggare: 997
Givet: 24.6.2020 ECLI:FI:KKO:2020:50

Fackförbunden A rf, B rf och C rf hade beslutat stödja fackförbundet X rf i dess kollektivavtalsförhandlingar med sympatiarbetsstridsåtgärder som skulle ha riktat sig mot en företagsgrupp som var utomstående i förhållande till kollektivavtalsförhandlingarna. De bolag som hörde till företagsgruppen yrkade i sin ansökan om säkringsåtgärd att fackförbunden skulle förbjudas vid vite att vidta de åtgärder som de hade aviserat. Enligt bolagen skulle åtgärderna ha varit diskriminerande och de skulle ha stridit mot god sed eftersom avsikten hade varit att rikta dem endast mot företagsgruppens företag.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att bolagen inte hade visat sannolika skäl för att de sympatiarbetsstridsåtgärder som föreningarna hade aviserat skulle ha varit diskriminerande eller stridit mot god sed. Det fanns således inte förutsättningar enligt 7 kap. 3 § rättegångsbalken att förbjuda dem genom en interimistisk säkringsåtgärd.

RB 7 kap 3 §

 
Publicerad 24.6.2020