HD:2020:49

Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl - Prejudikatsskäl
Ärvdabalken - Arv - Arvsavsägelse
Utsökningsbalken - Utsökningsbesvär - Utmätningsförbud

Diarienummer: R2019/256
Liggare: 996
Givet: 24.6.2020 ECLI:FI:KKO:2020:49

A hade ungefär 23 år efter arvlåtarens död lämnat ett meddelande om arvsavsägelse till magistraten för deponering. A:s andel av dödsboet hade därefter utmätts för betalning av hans skulder. Sedan A överklagat utmätningen ansåg tingsrätten att A hade tagit sådan befattning med dödsboet att han inte längre i förhållande till borgenärerna kunde avsäga sig arvet på ett giltigt sätt. Tingsrätten förkastade A:s utsökningsbesvär. Hovrätten meddelade inte tillstånd till fortsatt handläggning.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att frågan om A hade kunnat avsäga sig arvet på ett för borgenärerna bindande sätt var så oklar under de rådande omständigheterna att hovrätten borde ha meddelat A tillstånd till fortsatt handläggning av ändrings- och prejudikatsskäl. (Omröstn.)

RB 25 a kap 11 § 1 mom 1 punkten
RB 25 a kap 11 § 1 mom 3 punkten
UB 4 kap 81 § 1 mom 3 punkten
ÄB 17 kap 2 a §

 
Publicerad 24.6.2020