HD:2020:35

Arbetsavtal - Arbetslön
Kommunal tjänsteinnehavare - Överlåtelse av rörelse

Diarienummer: S2019/275
Liggare: 673
Givet: 15.5.2020 ECLI:FI:KKO:2020:35

A som hade varit anställd i tjänsteförhållande hos det kommunala affärsverket X hade sagts upp och uppsägningstiden hade löpt ut. Affärsverkets personal hade i samband med överlåtelse av rörelsen 1.1.2014 övergått till anställning hos bolaget X Ab som hade grundats. Högsta förvaltningsdomstolen hade genom ett beslut som givits ungefär tre år senare ansett att uppsägningen hade varit ogrundad. Fråga om bedömning av huruvida ett arbetsavtalsförhållande hade uppkommit mellan A och X Ab räknat från 1.1.2014 och om A hade rätt att av bolaget få lön räknat från den tidpunkten.

 
Publicerad 15.5.2020