HD:2020:34

Aktiebolag - Inlösen av aktie - Klander av bolagsstämmobeslut - Aktieägaravtal

Diarienummer: S2019/269
Liggare: 633
Givet: 12.5.2020 ECLI:FI:KKO:2020:34

Enligt ett aktieägaravtal var en aktieägare skyldig att ge de andra aktieägarna ett inlösningserbjudande gällande hans aktier i bolaget, när aktieägarens anställning i huvudsyssla hos bolaget upphör. Bolaget hade enligt aktieägaravtalet i sista hand skyldighet att lösa in aktierna.

Sedan aktieägaren A:s anställning hos bolaget hade upphört hade bolaget vid en extra bolagsstämma beslutat om riktad inlösen av A:s aktier till ett pris som A hade bestridit före inlösningsbeslutet. Enligt bolaget hade A genom att förbinda sig till aktieägaravtalet på förhand gett sitt samtycke till riktad inlösen av hans aktier.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte på basis av aktieägaravtalet fanns ett sådant samtycke till riktad inlösen som avses i 5 kap. 29 § 2 mom. och 15 kap. 6 § 2 mom. aktiebolagslagen.

ABL 5 kap 29 § 2 mom
ABL 15 kap 6 § 2 mom

 
Publicerad 12.5.2020