HD:2020:24

Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i brottmål
Delaktighet i brott - Anstiftan

Diarienummer: H2018/90
Liggare: 350
Givet: 13.3.2020 ECLI:FI:KKO:2020:24

B hade i tingsrätten dömts för anstiftan till grov misshandel och hade inte överklagat domen. Domen för A, som dömts som huvudgärningsman för mord, hade i Högsta domstolen upphävts på grund av ett fel i förfarandet som gällde utnyttjande av bevismaterial och målet hade återförvisats till tingsrätten. När målet behandlades på nytt hade åtalet mot A för mord förkastats såsom ostyrkt genom hovrättens dom som hade vunnit laga kraft. B ansökte om återbrytande av sin dom på den grunden att han inte hade kunnat göra sig skyldig till brott såsom anstiftare sedan åtalet mot huvudgärningsmannen hade förkastats. Högsta domstolen ansåg att det i målet inte kvarstod något sådant huvudbrott som B:s anstiftan hade kunnat hänföra sig till. Högsta domstolen återbröt B:s dom. Se KKO 2020:10 KKO 2019:6

RB 31 kap 8 § 3 punkten

 
Publicerad 13.3.2020