HD:2020:14

Säkringsåtgärd - Interimistisk säkringsåtgärd - Återkallande av säkringsåtgärd
Rättegångskostnader

Diarienummer: S2019/166
Liggare: 200
Givet: 14.2.2020 ECLI:FI:KKO:2020:14

Tingsrätten hade som interimistisk säkringsåtgärd förbjudit ett arbetstagarförbunds blockad av ett utländskt handelsfartyg som låg i en finländsk hamn för lastning. Efter beslutet om den interimistiska säkringsåtgärden hade arbetstagarförbundet hävt blockaden och fartyget hade kunnat fortsätta sin färd. Den som hade ansökt om säkringsåtgärden hade återkallat sin ansökan. På yrkande av arbetstagarförbundet hade tingsrätten prövat förutsättningarna för att besluta om säkringsåtgärd och ansett att förutsättningar förelåg.

Högsta domstolen ansåg att det yrkande på ersättning för rättegångskostnaderna som framställts av den som hade ansökt om säkringsåtgärden kunde prövas i samband med ärendet angående säkringsåtgärden. Av de skäl som framgår av avgörandet ålade Högsta domstolen arbetstagarförbundet att betala ersättning för rättegångskostnaderna till den som hade ansökt om säkringsåtgärd.

RB 7 kap 10 §
RB 7 kap 12 §
RB 21 kap 1 §
RB 21 kap 7 § 2 mom

 
Publicerad 14.2.2020