HD:2019:108

Arbetsavtal - Arbetsavtals upphörande - Permittering - Lön för uppsägningstid
Prejudikatbesvär

Diarienummer: S2018/389
Liggare: 2088
Givet: 10.12.2019 ECLI:FI:KKO:2019:108

En arbetstagare hade varit permitterad mer än 200 dagar när han beviljades full invalidpension på grund av arbetsoförmåga som hade börjat under permitteringen. Efter att invalidpensionen hade beviljats hade arbetstagaren sagt upp sig. Högsta domstolen ansåg att arbetsavtalet under dessa omständigheter inte hade upphört på grund av den fulla invalidpension som arbetstagaren hade beviljats, utan att anställningsförhållandet hade varit i kraft när arbetstagaren sade upp sitt arbetsavtal. Arbetstagaren hade rätt att i ersättning få sin lön för uppsägningstiden i enlighet med 5 kap. 7 § 3 mom. arbetsavtalslagen.

ArbetsavtalsL 5 kap 7 § 3 mom

 
Publicerad 10.12.2019