HD:2019:105

Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Skadestånd

Diarienummer: R2018/723
Liggare: 2053
Givet: 3.12.2019 ECLI:FI:KKO:2019:105

A hade bedrivit handel med begagnade fordon. A hade tillämpat marginalbeskattningsförfarande beträffande den del av affärerna som han hade noterat i bokföringen. Huvuddelen av affärerna hade A låtit bli att bokföra och han hade till den delen inte iakttagit de krav på bokföring samt på faktura- och verifikationsanteckningar som gäller marginalbeskattningsförfarandet. A tillräknades vid sidan av annat att han i de månatliga mervärdesskattedeklarationerna delvis hade lämnat oriktiga uppgifter om försäljningsvolymerna och delvis på oriktiga grunder uppgett att det inte hade funnits någon mervärdesskattepliktig verksamhet.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte på grund av A:s förfarande var möjligt att få tillförlitlig klarhet om huruvida förutsättningarna för tillämpningen av marginalbeskattningsförfarandet uppfylldes och att beloppet av den mervärdesskatt som undandragits således skulle baseras på försäljningspriserna i stället för på vinstmarginalerna. A ansågs genom sitt förfarande ha gjort sig skyldig till grovt skattebedrägeri.

SL 29 kap 1 §
SL 29 kap 2 §

 
Publicerad 3.12.2019