HD:2019:103

Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i brottmål
Smuggling
Läkemedel

Diarienummer: H2017/12
Liggare: 1996
Givet: 26.11.2019 ECLI:FI:KKO:2019:103

Tingsrätten hade i sin dom 30.7.2015 tillräknat A smuggling eftersom A hade fört in etylfenidat i landet, dvs. ett läkemedel som inte fick importeras. A yrkade att domen skulle återbrytas på den grunden att etylfenidat inte kunde anses vara ett läkemedel.

Högsta domstolen ansåg att tingsrättens dom hade grundat sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag, eftersom etylfenidat inte med hänsyn till ett förhandsavgörande 10.7.2014 av EU-domstolen kunde anses vara ett i läkemedelslagen avsett läkemedel. Jfr KKO:2017:6

 
Publicerad 26.11.2019