HD:2019:85

Extraordinärt ändringssökande - Återställande av fatalietid
Rättegångsförfarande - Missnöjesanmälan

Diarienummer: S2018/381
Liggare: 1708
Givet: 8.10.2019 ECLI:FI:KKO:2019:85

Till en samkommun som var svarande i ett tvistemål och som hade uppgett att dess ombud var en vicehäradshövding, som var samkommunens förvaltningsdirektör, hade från tingsrätten sänts en kanslidom vilken hade meddelats vid en på förhand tillkännagiven tidpunkt. I domen fanns ett omnämnande av fullföljdsanvisningar, men sådana anvisningar fanns inte i domen och hade heller inte bifogats den. Samkommunen hade inte inom utsatt tid anmält missnöje med domen, men den hade inom besvärstiden ansökt hos hovrätten om återställande av den försuttna fatalietiden för missnöjesanmälan.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att samkommunen inte hade anfört synnerligen vägande skäl för att fatalietiden skulle återställas.

RB 25 kap 3 §
RB 25 kap 5 §
RB 31 kap 17 §

 
Publicerad 8.10.2019