HD:2019:83

Skuldsanering för privatpersoner - Hinder för skuldsanering

Diarienummer: S2017/343
Liggare: 1634
Givet: 30.9.2019 ECLI:FI:KKO:2019:83

B hade en regressfordran på nästan 40 000 euro på sin före detta make A som hade ansökt om skuldsanering. Fordran hade uppkommit när en fastighet som B ägde hade sålts och köpeskillingen hade använts för att avkorta makarnas gemensamma skuld för vilken fastigheten hade varit säkerhet. Högsta domstolen ansåg av de skäl som närmare framgår av beslutet att skulden inte var en i 10 § 11 punkten lagen om skuldsanering för privatpersoner avsedd "annan motsvarande skuld" som var jämförbar med skadestånd och återbetalning av köpesumma. Högsta domstolen ansåg att det inte fanns hinder för A:s skuldsanering.

L om skuldsanering för privatpersoner 10 § 11 punkten

 
Publicerad 30.9.2019