HD:2019:76

Rättshandling - Rättshandlings ogiltighet
Arbetsavtal - Upphävande av arbetsavtal

Diarienummer: S2018/137
Liggare: 1453
Givet: 10.9.2019 ECLI:FI:KKO:2019:76

En arbetsgivare och en arbetstagare hade på initiativ av arbetsgivaren ingått ett avtal enligt vilket arbetstagaren hade sagt upp arbetsavtalet och i vilket parterna kommit överens om frågor som gällde anställningsförhållandets upphörande. Arbetstagaren hade undertecknat avtalet efter en ungefär två timmar lång förhandling. Arbetstagaren hade inte på förhand informerats om att det vid mötet var meningen att behandla frågan om att avsluta anställningsförhållandet. Eftersom arbetstagaren inte hade getts tillräcklig tid att överväga saken eller möjlighet att skaffa sakkunnig hjälp innan avtalet ingicks ansåg Högsta domstolen att omständigheterna vid avtalets tillkomst hade varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa avtalet.

AvtalsL 33 §

 
Publicerad 10.9.2019