HD:2019:75

Allmänfarligt brott - Sabotage - Grovt sabotage

Diarienummer: R2018/189
Liggare: 1445
Givet: 9.9.2019 ECLI:FI:KKO:2019:75

A hade på natten trängt sig in i en radhuslägenhet och anlagt en eldsvåda i bostaden. Radhusbyggnaden med nio bostadslägenheter hade totalförstörts i branden. Fem boende hade befunnit sig i radhuset när branden började och två hade gått in i sin bostad genast efter det. Högsta domstolen ansåg att A inte hade utsatt en stor mängd människor för allvarlig fara för liv eller hälsa och att sabotaget således inte skulle anses vara grovt. A tillräknades sabotage. Se KKO:2014:11

SL 34 kap 1 §
SL 34 kap 3 §

 
Publicerad 9.9.2019