HD:2019:67

Tvångsmedel - Särskild husrannsakan - Beslag
Källskydd

Diarienummer: R2018/915
Liggare: 1308
Givet: 13.8.2019 ECLI:FI:KKO:2019:67

Särskild husrannsakan hade företagits i en redaktörs bostad och i tillhörande förrådsutrymmen. I samband med husrannsakan hade man beslagtagit bl.a. en dator och andra lagringsunderlag, vilka enligt redaktören innehöll källskyddad information. Det material som genomsökningsombudet inte kunde sålla medan husrannsakan företogs hade avskilts och placerats i förseglade bevispåsar. Högsta domstolen ansåg av de skäl som närmare framgår av avgörandet att materialet inte hade förseglats på det sätt som avses i 8 kap. 11 § tvångsmedelslagen så att undersökningsledaren enligt kapitlets 12 § senast inom tre dagar till domstol borde ha hänskjutit frågan om huruvida det förseglade materialet får undersökas eller tillgodogöras.

TvångsmedelsL 8 kap 11 §
TvångsmedelsL 8 kap 12 §

 
Publicerad 13.8.2019