HD:2019:61

Miljöskyddslag för sjöfarten - Oljeutsläppsavgift

Diarienummer: S2015/71
Liggare: 1159
Givet: 25.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:61

Gränsbevakningsväsendet hade påfört ägaren av ett utländskt fartyg i genomfart en oljeutsläppsavgift för brott mot förbudet mot utsläpp av olja i Finlands ekonomiska zon. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte hade visats att oljeutsläppet hade medfört sådan omfattande skada eller risk för omfattande skada som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. miljöskyddslagen för sjöfarten. Beslutet om påförande av oljeutsläppsavgift upphävdes.

Miljöskyddslag för sjöfarten 3 kap 1 §

 
Publicerad 25.6.2019