HD:2019:57

Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd - Fördelning av skadeståndsansvaret - Ersättningsgill skada
Preskription av skuld - Verkningarna av preskription
Rättegångskostnader - Mervärdesskatt

Diarienummer: S2016/960
Liggare: 1113
Givet: 18.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:57

X Ab hade medverkat i en kartell inom asfaltbranschen och ingått ett överprissatt avtal med en stad. Staden hade yrkat ersättning enbart av X Ab för skadan på grund av kartellen och stadens skadeståndsfordran på de andra kartellbolagen hade preskriberats. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att X Ab enligt den inbördes ansvarsfördelningen mellan kartellbolagen skulle ha ansvarat för skadan i dess helhet. X Ab:s skadeståndsansvar sattes därför inte ned på den grunden att de andra kartellbolagens skadeståndsansvar för skulden hade preskriberats. Se KKO:2019:58

Fråga även om staden hade orsakats ersättningsgill skada till de delar som dess yrkanden baserades på den mervärdesskatt som ingick i de entreprenadpriser som staden hade betalat samt i rättegångskostnaderna. (Omröstn.)

PreskriptionsL 19 § 2 mom

 
Publicerad 18.6.2019