HD:2019:56

Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning
Bevisning - Preklusion - Nytt bevis - Nytt vittne i hovrätten

Diarienummer: S2018/503
Liggare: 1099
Givet: 17.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:56

Ändringssökanden hade vid fullföljd hos hovrätten i ett utsökningsärende åberopat ny bevisning. Fråga om den nya bevisningens betydelse vid bedömningen av förutsättningarna för att bevilja tillstånd till fortsatt handläggning. Fråga även om preklusion i hovrätten.

 
Publicerad 17.6.2019