HD:2019:52

Miljöbrott - Miljöförstöring - Grov miljöförstöring
Bestämmande av straff - Straffmätning
Förverkandepåföljd - Förverkande av vinning
Näringsförbud

Diarienummer: R2017/898
Liggare: 1000
Givet: 6.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:52

A var ansvarig för att det i ett bolags verksamhet bl.a. hade tagits marksubstanser i strid med tillståndsvillkor på ett grustäktsområde inom ett grundvattenområde av klass I samt för att överblivna jordmassor hade dumpats på samma område. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte hade visats att gärningen skulle ha orsakat synnerligen stor fara för skada på miljön. A hade gjort sig skyldig till miljöförstöring.

A hade också tillräknats ett annat fall av miljöförstöring. A dömdes till ett gemensamt villkorligt fängelsestraff på sju månader.

Fråga även om A skulle meddelas näringsförbud och om A och bolaget skulle dömas till förverkandepåföljd.

 
Publicerad 6.6.2019  Uppdaterad 10.6.2019