HD:2019:42

Rättegångskostnader - Återkallande av besvär

Diarienummer: S2017/827
Liggare: 780
Givet: 10.5.2019 ECLI:FI:KKO:2019:42

Hovrätten hade förkastat A Ab:s käromål, i vilket A Ab hade yrkat ersättning av B Ab för skada som en av B Ab:s arbetstagare hade orsakat, och ålagt A Ab att ersätta B Ab:s rättegångskostnader. Arbetstagaren som hade orsakat skadan hade efter hovrättens dom betalat ersättning till A Ab för skadan, men följande dag krävt återbetalning. Efter att A Ab hade överklagat hovrättens dom hos Högsta domstolen hade arbetstagaren meddelat att han inte längre kräver att få tillbaka sin betalning. Därefter meddelade A Ab att bolaget inte längre yrkar att B Ab ska åläggas att betala ersättning, men framställde ett yrkande på att domstolen ska fastställa att B Ab i egenskap av arbetsgivare var ansvarigt för skadan.

Av de skäl som framgår av avgörandet ålade Högsta domstolen B Ab att ersätta A Ab för rättegångskostnaderna. (Omröstn.)

RB 21 kap 1 §

 
Publicerad 10.5.2019