HD:2019:34

Säkringsåtgärd - Återkallande av säkringsåtgärd
Patent - Tilläggsskydd

Diarienummer: S2018/713
Liggare: 609
Givet: 11.4.2019 ECLI:FI:KKO:2019:34

Marknadsdomstolen hade på yrkande av A Ab, som var innehavare av tilläggsskydd för en medicin, genom en säkringsåtgärd förbjudit B Ab bland annat att saluföra och importera ett generiskt läkemedel som innehöll en kombination av aktiva ingredienser som avsågs i tilläggsskyddet.

Medan säkringsåtgärden var i kraft meddelade EU-domstolen ett förhandsavgörande angående tilläggsskyddsförordningen, i vilket domstolen tolkade villkoren för att ett tilläggsskydd ska vara giltigt. Förhandsavgörandet hade begärts i ett ärende som gällde giltigheten av ett motsvarande tilläggsskydd som hade beviljats i en annan medlemsstat.

Högsta domstolen ansåg att förhandsavgörandet hade preciserat rättsläget och rubbat presumtionen om tilläggsskyddets giltighet. På yrkande av B Ab bestämde Högsta domstolen att säkringsåtgärden skulle återkallas, eftersom förutsättningarna för den inte längre uppfylldes.

RB 7 kap 3 §
RB 7 kap 8 §
Förordning (EG) nr 469/2009 art 3 a

 
Publicerad 11.4.2019