HD:2018:92

Bestämmande av straff - Val av straffart
Trafikbrott - Rattfylleri - Grovt rattfylleri

Diarienummer: R2017/416
Liggare: 2540
Givet: 31.12.2018 ECLI:FI:KKO:2018:92

A hade kört motorcykel på allmän väg efter att ha förtärt alkohol i en sådan mängd att alkoholhalten i hans blod hade varit 3,14 promille. A hade förlorat herraväldet över sin motorcykel och sladdat från körbanan ut på en led för lätt trafik. A dömdes för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten till ett ovillkorligt fängelsestraff på fem månader. Brottens allvarlighetsgrad och A:s skuld krävde att ett ovillkorligt fängelsestraff ådömdes trots att A inte tidigare hade registrerats för brott. (Omröstn.)

SL 6 kap 3 §
SL 6 kap 4 §
SL 6 kap 9 § 1 mom

 
Publicerad 31.12.2018