HD:2018:91

Bestämmande av straff - Val av straffart
Sexualbrott - Våldtäkt

Diarienummer: R2017/104
Liggare: 2526
Givet: 28.12.2018 ECLI:FI:KKO:2018:91

A hade tillräknats våldtäkt på den grunden att han hade utnyttjat målsägandens medvetslösa tillstånd till följd av berusning eller trötthet som gjorde att hon inte hade kunnat försvara sig eller förmått utforma eller uttrycka sin vilja, och haft oskyddat vaginalt samlag med inträngande av sitt könsorgan i henne. Av de skäl som framgår av Högsta domstolens avgörande förklarades straffet på 1 år och 8 månader inte villkorligt. (Omröstn.)

 
Publicerad 28.12.2018