HD:2018:80

Tvångsmedel - Genomsökning - Husrannsakan

Diarienummer: R2017/724
Liggare: 2284
Givet: 29.11.2018 ECLI:FI:KKO:2018:80

Husrannsakan hade 25.12.2015 företagits vid A:s sommarstuga. A hade inte varit närvarande vid husrannsakan och han hade inte underrättats om den på förhand. A hade 29.2.2016 anhängiggjort ett yrkande om domstolsprövning av husrannsakan. Tingsrätten och hovrätten avvisade yrkandet såsom för sent inkommet, efter att ha ansett att A hade fått kännedom om att husrannsakan hade företagits och om sin rätt till domstolsprövning när den polisman som företagit husrannsakan hade ringt till A genast efter husrannsakan. Fråga om A hade framställt sitt yrkande inom den tidsfrist som anges i 8 kap. 18 § 1 mom. tvångsmedelslagen.

TvångsmedelsL 8 kap 18 § 1 mom

 
Publicerad 29.11.2018