HD:2023:11

A hade meddelats tidsbestämt körförbud. Polisen hade inte fått körkortet under tiden för körförbudet. Efter körförbudet hade A kört en personbil. På grund av det åtalades han för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Högsta domstolen ansåg att avsaknad av körrätt som ingår i brottsrekvisiten i 23 kap. 10 § strafflagen inte med avseende på en dylik situation är tillräckligt klart och entydigt reglerad i 6 § körkortslagen för att straffansvar ska uppkomma. Åtalet förkastades. Se KKO:1994:143 (Omröstn.)

SL 23 kap 10 §