HD:2021:72

På grund av ett misstänkt dataintrång gjordes en särskild genomsökning av utrustning gällande en produktionsserver hos A Ab, som erbjöd mentalvårdstjänster. I samband med genomsökningen av utrustningen gjordes en teknisk avskiljning ur A Ab:s kunddatabas av namnen på de personer som ingick i den samt deras personbeteckningar och kontaktuppgifter. Sedan genomsökningsombudet hade motsatt sig att informationen togs i beslag och kopierades förseglades materialet på det sätt som avses i 8 kap. 11 § tvångsmedelslagen och frågan om huruvida det fick undersökas och tillgodogöras hänsköts med stöd av kapitlets 12 § till domstol.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att kunduppgifterna i det förseglade materialet i princip hänförde sig till en vårdrelation till företaget som tillhandahöll mentalvårdstjänster och till de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetade i företaget. Kunduppgifterna var sådana känsliga uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd som avses i 17 kap. 14 § rättegångsbalken och som man inte får vittna om. Därför fick det förseglade materialet inte tas i beslag eller kopieras för att användas som bevis i brottmål och inte heller undersökas eller tillgodogöras.

TvångsmedelsL 7 kap 1 §
TvångsmedelsL 7 kap 3 §
TvångsmedelsL 8 kap 11 §
TvångsmedelsL 8 kap 12 §
RB 17 kap 14 §