HD:2021:64

A hade medveten om sin hivinfektion haft oskyddat samlag en gång med B. Hivinfektionen hade inte smittat B.

Högsta domstolen ansåg att det med beaktande av den hivmedicinering som A använde och den låga virushalten i hans blod samt omständigheterna när gärningen begicks hade varit till den grad osannolikt att hiv skulle smitta att kravet enligt 5 kap. 1 § 2 mom. strafflagen på fara för att brottet fullbordas inte hade uppfyllts. Åtalet för försök till grov misshandel förkastades. Se KKO:2015:84

A hade inte heller genom sitt beteende utsatt B för allvarlig fara till liv eller hälsa. Också det alternativa åtalet för framkallande av fara förkastades därför. Jfr KKO:2015:83

SL 5 kap 1 § 2 mom
SL 21 kap 5 §
SL 21 kap 6 §
SL 21 kap 13 §