HD:2021:52

Företrädarna för en arbetsgivare åtalades för arbetarskyddsbrott på den grunden att de hade låtit arbetstagare utföra övertidsarbete som betydligt översteg det maximiantal arbetstimmar som var tillåtet enligt arbetstidslagen.

Högsta domstolen ansåg att arbetstidslagens bestämmelser om maximiantalet övertidstimmar inte kan anses vara sådana arbetarskyddsbestämmelser som avses i 47 kap. 1 och 8 § strafflagen. Genom att låta arbetstagarna utföra avsevärt för mycket övertidsarbete hade företrädarna för arbetsgivaren dock brutit mot sina skyldigheter enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Företrädarna dömdes på den grunden för arbetarskyddsbrott.

Fråga även om brottsrekvisiten för arbetstidsbrott uppfylldes på grund av att arbetsgivarens företrädare hade försummat arbetstidsbokföringen.

SL 47 kap 1 §
SL 47 kap 2 §
ArbetarskyddsL 8 §
ArbetarskyddsL 10 §