HD:2020:63

A hade i tingsrätten dömts för grov stöld till ett ovillkorligt fängelsestraff på 8 månader, i vars ställe hade förordnats samhällstjänst i 240 timmar. Hovrätten hade lindrat tillräknandet till stöld och straffet till 70 dagsböter utan att avräkna den del av samhällstjänststraffet som A hade avtjänat före hovrättens dom.

Högsta domstolen ansåg att den avtjänade delen av ett samhällstjänststraff ska avräknas i skälig mån från ett bötesstraff som ska dömas ut. Eftersom den samhällstjänst som A hade avtjänat hade varit klart strängare än det bötesstraff som hade ådömts henne, ansågs den avräkning som skulle göras på grund av den avtjänade samhällstjänsten som fullt avtjänat straff.

SL 6 kap 13 §