HD:2020:62

Polisen hade gripit A som misstänkt för brott. I samband med gripandet hade pengar tagits i beslag från A och centralkriminalpolisen hade på eget initiativ informerat utsökningsmyndigheten om dem. Pengarna hade därefter mätts ut.

A yrkade i tingsrätten det beslagtagna beloppet som skadestånd av finska staten, eftersom det inte i polislagen fanns någon uttrycklig bestämmelse som berättigar polisen att göra en anmälan på eget initiativ och det inte fanns någon laglig grund för polisens förfarande. Tingsrätten förkastade käromålet. Hovrätten meddelade inte tillstånd till fortsatt handläggning.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av beslutet att hovrätten borde ha meddelat A tillstånd till fortsatt handläggning av prejudikats- och ändringsskäl.

RB 25 a kap 11 § 1 mom 1 punkten
RB 25 a kap 11 § 1 mom 3 punkten