HD:2020:25

Åklagaren hade med stöd av en europeisk arresteringsorder gjort en framställning om att rumänske medborgaren A skulle utlämnas till Rumänien för verkställighet av ett fängelsestraff. Enligt de rumänska myndigheternas utredning skulle A sannolikt avtjäna en betydande del av sitt straff i ett fängelse där det personliga utrymme som garanterades för fångarna i cellerna var mindre än tre kvadratmeter.

Högsta domstolen ansåg att fängelseförhållandena sådana de framgick av den utredning som erhållits från Rumänien utifrån Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis gav upphov till en stark presumtion om en människorättskränkning. Presumtionen kullkastades inte enbart av att det av utredningen framgick att celldörrarna var öppna om dagarna. Den begärda utlämningen av A förvägrades med stöd av 5 § 1 mom. 6 punkten lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen.

L om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 5 § 1 mom 6 punkten
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 4 art
Europeiska människorättskonventionen 3 art