HD:2019:45

Ett personaluthyrningsföretag hade med arbetstagarna ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid. Enligt villkoren i arbetsavtalen upphörde anställningsförhållandet när uthyrningsföretagets kundföretags uppdrag för arbetstagaren upphörde på en i arbetsavtalet beräknad dag. Eftersom arbetsgivarens arbetskraftsbehov inte av orsaker som framgick av arbetsavtalen kunde bedömas vara tillfälligt och då arbetsgivaren inte hade utrett något annat, skulle arbetsavtalen anses gälla tills vidare och arbetstagarna hade rätt till lön för uppsägningstiden och till semesterersättning.

Arbetstagarna hade inte rätt till ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtalen, eftersom arbetsgivaren hade haft rätt att säga upp arbetsavtalen av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker och eftersom upphävandet av arbetsavtalen inte hade haft drag av kränkning av arbetstagarna.

ArbetsavtalsL 1 kap 3 § 2 mom (55/2001)
ArbetsavtalsL 1 kap 3 § 2 mom (1224/2010)
ArbetsavtalsL 12 kap 2 §