Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

18.4.2019
Fastighetsaktiebolag – Tagande av lägenhet i bolagets besittning
18.4.2019
Återlämnande av barn - Bosättning - Samtycke -
Haagkonventionen - Bryssel IIa -förordningen
15.4.2019
Sekretessbrott
Tvångsmedel – Teleavlysning – Överskottsinformation
Bevisning – Förbud mot att utnyttja bevisning
12.4.2019
Arbetsavtal – Arbetslön – Hinder för arbete
Diskriminering
Diskrimineringslagen – Gottgörelse
11.4.2019
Säkringsåtgärd - Återkallande av säkringsåtgärd
Patent - Tilläggsskydd
10.4.2019
Förskingring – Grov förskingring
5.4.2019
Säkringsåtgärd – Kvarstad
4.4.2019
Våldsamt motstånd mot tjänsteman
Olaga hot
Sammanträffande av brott – Lagkonkurrens – Subsidiaritetsklausul
29.3.2019
Utsökning av skatt - Utsökningsbesvär - Preskription av offentlig fordran
Skuldsanering för privatpersoner - Betalningsprogram
27.3.2019
Dödsvållande – Grovt dödsvållande
Misshandel
Bestämmande av straff – Gemensamt straff – Utmätning av gemensamt straff – Val av straffart
22.3.2019
Arbetsavtal – Villkor i arbetsavtal – Utbildningskostnader – Konkurrensförbud – Oskäliga villkor – Jämkning av avtalsvillkor
20.3.2019
Ärvdabalken – Testamente – Återkallande av testamente
 
Publicerad 18.10.2018