Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

13.12.2018
Rån - Grovt rån
Bestämmande av straff - Straffmätning
12.12.2018
Förverkandepåföljd - Förverkande av vinning
Rättegångsförfarandet - Prövning av yrkande på förverkande
7.12.2018
Fastighetsförrättning
Fastighetsbildningslagen - Servitut
Sakägare
4.12.2018
Privatlivets skydd - Spridande av information som kränker privatlivet
Yttrandefrihet
29.11.2018
Tvångsmedel - Genomsökning - Husrannsakan
28.11.2018
Transportavtal - Lufttransport
Skadestånd
27.11.2018
Ärvdabalken - Boutredningsman - Skiftesman - Ansökningsbehörighet
23.11.2018
Tvångsmedel - Genomsökning - Särskild husrannsakan - Genomsökning av utrustning
Rättegångsförfarandet
22.11.2018
Narkotikabrott - Grovt narkotikabrott
Bestämmande av straff - Straffmätning
21.11.2018
Offentlighet vid rättegång - Offentlighet angående identitet - Rättegångshandlings offentlighet - Domstolsavgörandes offentlighet
Ändringssökande
Flyktings rättsliga ställning
7.11.2018
Sexualbrott - Sexuellt utnyttjande av barn
Bevisvärdering
6.11.2018
Böter - Bötesföreläggande
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i brottmål - Talan
 
Publicerad 18.10.2018