Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

17.1.2020
Konkurs - Konkursförutsättningarna
Preskription av skuld
Aktiebolag
15.1.2020
Opartiskt bemötande - Arbetslön
14.1.2020
Faderskap - Fastställande av faderskap
Arvsrätt
7.1.2020
Rättegångsförfarandet - Rättegångens längd - Gottgörelse för dröjsmål
2.1.2020
Skuldsanering för privatpersoner - Betalningsprogram
20.12.2019
Tvångsmedel - Beslag - Undersökning och tillgodogörande av förseglat material
Yttrandefrihet - Källskydd
Bevisning - Förbud mot att använda bevisning
19.12.2019
Skiljeförfarande - Upphävande av skiljedom
Skiljeavtal - Borgen
19.12.2019
Penningtvätt - Grov penningtvätt
Bestämmande av straff - Straffmätning
13.12.2019
Registeranteckningsbrott
Bokföringsbrott
10.12.2019
Arbetsavtal - Arbetsavtals upphörande - Permittering - Lön för uppsägningstid
Prejudikatbesvär
5.12.2019
Narkotikabrott - Grovt narkotikabrott
Bestämmande av straff - Val av straffart - Villkorligt fängelse - Straffmätning
5.12.2019
Uppsåt
Dråp
 
Publicerad 18.10.2018