Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

23.10.2019
Konkurs - Återvinning till konkursbo
Utsökningsbalken - Utmätning - Betalningsplan
22.10.2019
Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd
18.10.2019
Villkorlig frihet - Livstidsfånge
16.10.2019
Preskription av skuld - Preskription av skadeståndsskuld - Avbrott av preskription - Icke-formbunden åtgärd som avbryter preskriptionen
Skadestånd - Skadestånd i avtalsförhållande
15.10.2019
Handling - Dödande av urkund
11.10.2019
Ändringssökande - Prövning av besvär
Fatalietid
8.10.2019
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av fatalietid
Rättegångsförfarande - Missnöjesanmälan
3.10.2019
Sexualbrott - Våldtäkt - Grov våldtäkt
Bevisning - Bevisvärdering
30.9.2019
Skuldsanering för privatpersoner - Hinder för skuldsanering
23.9.2019
Olycksfallsersättning - Orsakssamband
23.9.2019
Yttrandefrihet - Yttrandefrihet i masskommunikation - Avbrytande av distributionen av nätmeddelande - Föreläggande om utplåning av nätmeddelande
20.9.2019
Extraordinärt ändringssökande - Klagan
Jäv - Föredragande
 
Publicerad 18.10.2018