Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

25.6.2019
Miljöskyddslag för sjöfarten - Oljeutsläppsavgift
24.6.2019
Konkurs - Återvinning till konkursbo
Jämkning av återbäringsskyldighet
19.6.2019
Rättegångskostnader - Återkallande av talan
18.6.2019
Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd - Fördelning av skadeståndsansvaret
Preskription av skuld - Verkningarna av preskription
18.6.2019
Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd - Fördelning av skadeståndsansvaret - Ersättningsgill skada
Preskription av skuld - Verkningarna av preskription
Rättegångskostnader - Mervärdesskatt
17.6.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning
Bevisning - Preklusion - Nytt bevis - Nytt vittne i hovrätten
14.6.2019
Sexualbrott - Våldtäkt
Uppsåt
evisning - Bevisvärdering
13.6.2019
Sexualbrott - Grovt sexuellt utnyttjande av barn
Rättegångsförfarandet - Bevisning - Bevisvärdering
7.6.2019
Tjänstebrott - Missbruk av tjänsteställning - Brott mot tjänsteplikt
6.6.2019
Miljöbrott - Miljöförstöring - Grov miljöförstöring
Bestämmande av straff - Straffmätning
Förverkandepåföljd - Förverkande av vinning
Näringsförbud
5.6.2019
Fastighetsbildningslagen - Inlösen av tomtdel
28.5.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning
Besöksförbud
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter - Skydd för familjelivet
Barns rättigheter
 
Publicerad 18.10.2018