Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

13.2.2019
Avtal - Ändrade förhållanden - Uppsägning av avtal - Avtals bindande verkan
Skadestånd
12.2.2019
Utlämning för brott
Europeiska unionens regelverk
12.2.2019
Utlämning för brott
Europeiska unionens regelverk
7.2.2019
Advokat - Tillsyn - Disciplinär påföljd
Rättegångsförfarandet - Huvudförhandling i hovrätt
6.2.2019
Säkringsåtgärd
Patent
6.2.2019
Skadestånd - Ersättning för brottsskada - Ersättningsgill skada - Ren förmögenhetsskada - Jämkning av skadestånd
5.2.2019
Indrivning
Rättegångsförfarandet - Uppenbart ogrundat yrkande
Konsumentskydd
Europeiska unionens regelverk
30.1.2019
Handling - Skyldighet att förete handling
Företagshemlighet
29.1.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande av dom i brottmål
Delaktighet i brott - Medhjälp
25.1.2019
Rättegångsförfarande - Missnöjesanmälan
Ändringssökande - Rätt att söka ändring - Klagan
23.1.2019
Brottsofferavgift
Prejudikatbesvär
17.1.2019
Konkurs - Konkursbevakning - Fastställande av utdelningsförteckning
 
Publicerad 18.10.2018