Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

5.12.2019
Narkotikabrott - Grovt narkotikabrott
Bestämmande av straff - Val av straffart - Villkorligt fängelse - Straffmätning
5.12.2019
Uppsåt
Dråp
3.12.2019
Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Skadestånd
29.11.2019
Militärt brott - Tjänstgöringsbrott
Sexualbrott - Sexuellt antastande
Domstols behörighet - Saklig behörighet
Straffbar gärning - Den straffrättsliga legalitetsprincipen
26.11.2019
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i brottmål
Smuggling
Läkemedel
21.11.2019
Miljöbrott - Miljöförstöring
Legalitetsprincipen
7.11.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl
5.11.2019
Förfalskning
Försök till brott - Tillfällig orsak
4.11.2019
Tvångsmedel - Häktning - Fortsatt häktning
30.10.2019
Tjänstebrott - Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet
Dödsvållande - Orsakssamband
Underlåtenhetsbrott
Vållande
Läkare
Patientens rättigheter
Bevisning - Bevisvärdering
29.10.2019
Utsökningsbalken - Utsökningsbesvär - Utmätning av lön - Skyddat belopp
28.10.2019
Ersättning för brottsskada
Skadestånd - Ersättningsgill skada - Förlust av underhåll
 
Publicerad 18.10.2018