Högsta domstolen förkortade sina behandlingstider

Publicerad 3.4.2020

Högsta domstolen uppnådde senaste år sitt mål att försnabba ärendenas behandling inom alla ärendekategorier.

År 2019 inkom det sammanlagt 2 028 ärenden till högsta domstolen, dvs. nästan samma antal som året innan (2 055 ärenden). Största delen av ärendena utgjordes av ansökningar om besvärstillstånd, vilka var 1 802 till antalet. Högsta domstolen beviljade 125 besvärstillstånd, vilket innebär att antalet beviljade besvärstillstånd motsvarade 6,9 procent av antalet inkomna besvärstillståndsansökningar. Högsta domstolen avgjorde under året 2 069 ärenden, dvs. ett större antal ärenden än vad som inkom under samma tid. Under verksamhetsåret offentliggjordes 112 prejudikat, vilket är fler än genomsnittet under de senaste åren.

Bland besvärstillståndsansökningarna ökade fortsättningsvis andelen ärenden där hovrätten inte beviljat ändringssökanden tillstånd till fortsatt handläggning. År 2019 utgjorde denna typ av ansökningar över en tredjedel (37 %) av alla ansökningar om besvärstillstånd, medan andelen för tvistemålens del steg till 46 procent och därmed var större än någonsin förut.

Högsta domstolen uppnådde senaste år sitt mål att försnabba ärendenas behandling inom alla ärendekategorier. Den genomsnittliga behandlingstiden för alla ärenden som avgjordes under verksamhetsåret förkortades till 5,4 månader. För de förkastade besvärstillståndsansökningarnas del förkortades behandlingstiden till 3,8 månader. För dessa ärendens del var den genomsnittliga behandlingstiden under de två föregående åren 5,1 månader (år 2017) och 4,3 månader (år 2018). I de fall där besvärstillstånd beviljades var behandlingstiden i sin helhet i genomsnitt 18 månader, och var därmed ungefär en halv månad kortare än den genomsnittliga behandlingstiden under de två föregående åren.

År 2019 var det första år under vilket högsta domstolen tillämpade rättegångsbalkens bestämmelse om att en ledamot ensam är behörig att behandla och avgöra ett besvärstillståndsärende om det är uppenbart att det inte finns förutsättningar att meddela besvärstillstånd. Ledamöterna avgjorde ensamma ungefär 20 procent av alla de besvärstillståndsärenden vars behandling avslutades genom att ansökan om besvärstillstånd förkastades. Avgörandet träffas dock även i dessa fall på föredragning av en föredragande.


Tilläggsinformation: kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40 110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi