HD och HFD: Den starka rättsstaten bär genom krisen

Publicerad 14.4.2020
HFD:s president Kari Kuusiniemi och HD:s president Tatu Leppänen

Det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat i hela världen ger oundvikligen upphov till negativa följder som syns också i domstolarnas verksamhet. Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens presidenter betonar emellertid att i Finland kan man lita på domstolarna och här fungerar rättsstaten oberoende av undantagsförhållandena.

Coronavirusepidemin påverkar domstolarnas verksamhet även indirekt och på längre sikt. Omfattande samhälleliga konsekvenser är oundvikliga. Kraftiga begränsningsåtgärder har alltid också negativa konsekvenser. De syns i sinom tid i de ärenden som behandlas i domstolarna.

- Rättsväsendet i allmänhet och de högsta domstolarna i synnerhet fungerar så normalt som möjligt även i en krissituation och tryggar allas rättskydd, påpekar högsta domstolens president Tatu Leppänen och högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi.

På grund av undantagsförhållandena kommer vissa ärenden oundvikligen att öka i antal. Exempelvis en ekonomisk depression ökar antalet ärenden med koppling till betalningsoförmåga. Även antalet barnskyddsfall kan öka.

- Domstolarna tar ansvar för att de avgörs omsorgsfullt och snabbt, betonar Leppänen och Kuusiniemi.

När krisen lättar spelar domstolarna en viktig roll för att stödja återgången till normala förhållanden samt ekonomisk återhämtning genom att avgöra ärendena så snabbt och säkert som möjligt.

Digitaliseringen gick snabbt i domstolarna

I domstolarna har man exceptionellt snabbt övergått till att sköta ärenden på elektronisk väg. Det har lyckats över förväntningarna att sköta verksamheten via fjärruppkoppling. Vid domstolarna försöker man hela tiden utveckla verksamheten så att beslutsöverläggningarna och en del av de muntliga förhandlingarna kan skötas med hjälp av fjärruppkoppling.

Domstolarna har nu anpassat sin verksamhet, men brådskande eller annars nödvändiga ärenden sköts utan dröjsmål. Även när det gäller andra saker har man snabbt utvecklat distansdeltagandet. Digitaliseringen utesluter ändå inte s.k. vanliga rättegångar.

- En rättvis rättegång och de tillvägagångssätt som föreskrivs i lag måste genomföras även i denna situation. Människorna kan alltid lita på att domstolen avgör ett ärende endast utifrån gällande lag och de bevis som lagts fram under rättegången, framhäver Leppänen och Kuusiniemi.

Den starka rättsstaten bär

Den starka finska rättsstaten bär genom krisen. Här spelar oberoende domstolar som garanterar rättssäkerhet en viktig roll.

- Nu har domstolarna också stöd från Domstolsverket som inrättades i början av året. Domstolsverket har raskt tagit itu med att följa situationen och i gott samarbete med domstolarnas ledning börjat meddela anvisningar om bästa praxis.

Rättskipningen och riktlinjerna för den ankommer naturligtvis fortfarande på domstolarna själva.


Kontaktuppgifter:
Kommunikationschef Pia Sive, pia.sive(at)oikeus.fi, 0295640052
Kommunikationschef Päivi Musakka, paivi.musakka(at)oikeus.fi, 02956 40206

Till början av sidan |