Fängelseförhållandena hindrade utlämning för brott till Rumänien

Publicerad 17.3.2020

Högsta domstolen (HD) ändrade inte Helsingfors tingsrätts avgörande i ett ärende där det var fråga om utlämning av en rumänsk medborgare till Rumänien för avtjänande av ett fängelsestraff. Tingsrätten hade avslagit begäran om utlämning.

Begäran om utlämning gällde en person som hade dömts till fyra års fängelse i Rumänien. Enligt de rumänska myndigheternas utredning skulle han sannolikt avtjäna en del av straffet i ett fängelse där det personliga utrymme som fångarna förfogar över är mindre än tre kvadratmeter.

Utifrån Europadomstolens rättspraxis ansåg HD på samma sätt som tingsrätten att de fängelseförhållanden som framgick av de rumänska myndigheternas utredning skapade en stark presumtion om kränkning av de mänskliga rättigheterna. Enbart den omständigheten att det framgick av myndighetsutredningen att celldörrarna hålls öppna dagtid i fängelset och att fångarna inte nödvändigtvis tillbringar sin tid i cellerna annat än nattetid omkullkastade inte presumtionen.


Ytterligare upplysningar: föredragande Heikki Kemppinen, tfn 029 56 40062,
heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2020/117, 17.3.2020, på finska) kan beställas från registratorskontoret,
tfn 029 56 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |