Skadeståndsyrkandet i ärendet gällande moms på bilskatt var inte preskriberat

Publicerad 3.5.2016

Högsta domstolen (HD) har genom sin dom i dag fastställt att den enskilda bilimportörens skadeståndsyrkande i ärendet som gäller mervärdesskatt på bilskatt (s.k. icke-moms, på finska kallad "elv") inte var preskriberat. Högsta domstolen ändrade inte hovrättens dom, enligt vilken preskriptionstiden hade börjat först från och med EU-domstolens dom den 19 mars 2009. Staten ska betala tillbaka den moms som tagits ut i strid med EU-rätten som skadestånd till bilimportören.

Den som yrkat på skadestånd är en man från södra Finland som 2003 hade fört in en begagnad personbil till Finland från ett annat EU-land. Mannen ålades att förutom bilskatt betala knappt 3000 euro i moms på bilskatten. Efter att EU-domstolen i nämnda dom från 2009 hade konstaterat att den moms på bilskatt som i Finland tagits ut av enskilda importörer strider mot EU-rätten, ansökte mannen om återbrytning av beskattningsbeslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan avslogs. I tingsrätten yrkade mannen att staten skulle betala ett skadestånd motsvarande momsen på bilskatten.

Högsta domstolen har redan tidigare (HD:2013:58) fastställt att staten hade skadeståndsansvar i ärendet som gäller moms på bilskatt. I den dom som meddelades i dag är det fråga om från vilken tidpunkt den treåriga preskriptionstiden för skadeståndsyrkandena hade börjat.

Enligt högsta domstolen hade preskriptionstiden för skadeståndsyrkandet börjat tidigast den 19 mars 2009, då EU-domstolen uttryckligen konstaterade att icke-momsen diskriminerade enskilda bilimportörer och sålunda stred mot unionsrätten. Staten hade ansett att preskriptionstiden börjat antingen då beskattningsbeslutet om påförande av icke-moms meddelades den 7 april 2004 eller då beskattningsbeslutet vann laga kraft den 31 december 2007.

Mer information: Referendarierådet Mia Hoffrén, tfn 02956 40061, mia.hoffren@oikeus.fi

Beslutet (3.5.2016, dnr S2015/88) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus@oikeus.fi.