Inlämnande av fullföljdsskrifter

Ansökan om besvärstillstånd och besvär bör inlämnas inom utsatt tid till registratorskontoret vid den domstol som avgjort ärendet, som sänder handlingarna till högsta domstolens registratorskontor.

Ansökningar som gäller extraordinärt ändringssökande inlämnas direkt till högsta domstolens registratorskontor.

På vilket sätt kan handlingarna inlämnas

Man kan lämna in dokument till högsta domstolen personligen, genom ombud eller bud, per post, e-post eller telefax. Dokument lämnas på avsändarens eget ansvar. Dokument lämnas till högsta domstolens registratorskontor .

Om man använder e-post får man ett automatiskt meddelande, dvs. en mottagningskvittering, när dokumenten har mottagits. Endast en mottagningskvittering från högsta domstolen påvisar tillförlitligt att dokumenten har mottagits. Om man inte har fått någon mottagningskvittering ska man kontakta registratorskontoret för att kontrollera att meddelandet har nått fram.

Utredningar som är avsedda som rättegångsmaterial ska utgöra klara handlingar eller elektroniska filer. Rättegångsmaterial ska inte sändas som länkar till webbplatser eller i form av webbadresser.

Det rekommenderas att bifogade filer är i pdf-form eller någon annan allmän form. Filer som är i formen bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs eller wmf, filtreras bort av datasäkerhetsskäl. Ett enskilt e-postmeddelande jämte bifogade filer får vara högst 20 megabyte.

Att sända konfidentiellt material

Justitieministeriets tjänst för sekretessbelagda meddelanden rekommenderas när en kund ska sända konfidentiella handlingar. Det är gratis och säkert att använda tjänsten.

När tjänsten för sekretessbelagt meddelande används för att sända ett meddelande till högsta domstolen, ska meddelandets rubrik och innehåll innehålla de uppgifter som behövs (namn, ärende osv.) för att domstolens personal ska kunna veta vart ett e-postmeddelandet hör och vem som sänt det.

Rättspor­ta­len.fi: In­läm­nan­de av hand­ling­ar till dom­sto­lar­na

Publicerad 24.8.2022