Täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen

Korkeimmalla oikeudella on useimmissa tapauksissa toimivalta arvioida muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun täytäntöönpanoa. Tällöin korkein oikeus voi ennen muutoksenhakuasian lopullista ratkaisemista kieltää täytäntöönpanon tai määrätä aloitetun täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

Täytäntöönpanokieltoa tai muuta väliaikaismääräystä koskeva pyyntö on muutoksenhakemuksessa tai siitä erillään tehtävässä hakemuksessa yksilöitävä ja perusteltava. Pyynnön yhteydessä on hyvä mainita, onko täytäntöönpano jo alkanut tai onko pyynnön esittäjän tiedossa, että täytäntöönpano on lähiaikoina alkamassa. Hakemus jätetään asian ratkaisseen tuomioistuimen kirjaamoon.

Täytäntöönpanoasian käsittely

Muutoksenhakijan vaatimus täytäntöönpanon kieltämisestä johtaa korkeimmassa oikeudessa useimmiten täytäntöönpanotilanteen selvittämiseen ja jutun välittömään jakamiseen esittelijälle, joka arvioi vaaditun kiellon perusteita ja vaatimuksen esittelemistä erikseen.

Yksi jäsen on toimivaltainen ratkaisemaan täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä kuten myös muuta vastaavaa väliaikaista toimenpidettä koskevan vaatimuksen. Jos korkein oikeus määrää täytäntöönpanokiellon, hakijalle lähetetään toimituskirja päätöksestä. Lisäksi päätöksestä lähetetään tarpeelliset jäljennökset täytäntöönpano- ja rekisteriviranomaisille.

Julkaistu 24.8.2022