Ylimääräinen muutoksenhaku

Korkein oikeus voi poistaa tai purkaa tuomioistuimen lopullisen eli lainvoiman saaneen ratkaisun tai palauttaa menetetyn määräajan oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa mainituilla perusteilla.

Kanteluille sekä tuomion purkamista ja menetetyn määräajan palauttamista koskeville hakemuksille on säädetty erityiset määräajat, jotka vaihtelevat asian laadun ja vedotun perusteen mukaan. Hakemuksen tuomion purkamiseksi rikosasian vastaajan eduksi voi kuitenkin tehdä ilman määräaikaa.

Lainvoimaisen ratkaisun poistaminen tai purkaminen ja menetetyn määräajan palauttaminen ovat poikkeuksellisia menettelyjä, jotka edellyttävät, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.

Asianosainen saa korkeimmassa oikeudessa kannella tuomiovirheestä, hakea tuomion purkamista ja hakea menetetyn määräajan palauttamista samassa asiassa vain kerran, jollei asiaa ole erityisen painavasta syystä välttämätöntä tutkia uudelleen.

Tuomion poistamista tai purkamista voi korkeimmalta oikeudelta hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain, jos hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on liitettävä vaatimuksen kohteena oleva ratkaisu ja ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan.

Ylimääräisen muutoksenhaun käsittely

Ylimääräistä muutoksenhakua koskeva asia voidaan korkeimmassa oikeudessa käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisessä kokoonpanossa, jos se on ratkaisusta yksimielinen. Muussa tapauksessa asia siirretään viisijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi. Yksi jäsen voi kuitenkin ratkaista asian, jos hakija on kokonaan peruuttanut ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hakemuksensa.

Jos korkein oikeus on jo aikaisemmin hylännyt tai jättänyt tutkimatta ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hakemuksen, yhden jäsenen muodostama kokoonpano voi jättää tutkimatta samassa asiassa tehdyn uuden hakemuksen, jollei asiaa ole erityisen painavasta syystä välttämätöntä tutkia uudelleen. Yksi jäsen voi myös jättää tutkimatta tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevan hakemuksen, jos hakija ei ole käyttänyt kelpoisuusvaatimukset täyttävää oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa.

Myös ylimääräiset muutoksenhakemukset ratkaistaan esittelystä.

Julkaistu 24.8.2022