Valituslupahakemus ja valitus

Yleistä

Muutoksenhakukirjelmän tulee sisältää valituslupahakemus ja valitus. Valituslupahakemuksessa ja valituksessa on ilmoitettava se ratkaisu, johon muutosta haetaan, sekä muut laissa säädetyt, asian yksilöimiseksi tarvittavat tunnistetiedot kuten hakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan toimittaa.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos jokin seuraavista oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:ssä säädetyistä edellytyksistä täyttyy:

  1. ennakkopäätösperuste: asia on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeätä saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi;
  2. purkuperuste: valituslupaan on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava;
  3. painava syy -peruste: valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupahakemusten käsittelyn yhteydessä ei tutkita sitä, onko asia ratkaistu oikein, vaan selvitetään, onko hakemuksessa esitetyn perusteella pääteltävissä, että laissa säädetyt edellytykset luvan myöntämiseen ovat olemassa.

Julkaistu 24.8.2022